Liity jäseneksi

Tervetuloa mukaan Lohjan Seudun Omakotiyhdistykseen!

Liity jäseneksi etusivulta löytyvän linkin kautta.
Hinta on edullinen 20 eur/v.

Omakotitalkkari

Tarvitsetko avuksesi omakotitalkkaria?
Katso lisää Omakotitalkkari valikosta

Soita ja varaa talkkari:

Jäsentapahtumat

Tarkista tietoja jäsentapahtumista Ajankohtaista valikon kautta

Tiedote/meddelande 13.12.2017

  

 

Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn käännekohta?

LINKKI 2016 -hankkeen loppuraportti on julkaistu.

 

Kenttäkaudella 2016 LINKKI-hankkeessa tehtiin yhteensä 1260 kartoitus- ja neuvontakäyntiä haja-asutusalueilla, ja yhteensä 1805 henkilöä tavoitettiin liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin. Neuvontaa tarjottiin 33:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle herkälle alueelle. Neuvonnan vastaanotto oli yleisesti ottaen positiivista jätevesilainsäädäntömuutoksiin liittyvästä keskustelusta huolimatta. Jatkuvat lakimuutokset ja epävarma tilanne aiheuttivat asukkaissa epäilystä jätevesiasiaa kohtaan sekä haluttomuutta korjata vanhoja jätevesijärjestelmiä vaatimusten mukaisiksi. Kartoitus ja neuvonta jatkui myös vuonna 2017.

Uusi lainsäädäntö tuli voimaan huhtikuussa 2017 ja samalla aikaisemman jätevesiasetuksen vaatimuksia nostettiin ympäristönsuojelulakiin. Laissa säädetty puhdistuksen vähimmäistaso pysyi samana, mutta jätevesijärjestelmän uudistamisen aikataulua muutettiin. Uusi, 31.10.2019 päättyvä siirtymäaika muutettiin koskemaan vain luokiteltuja pohjavesialueita ja ranta-alueita, joilla rakennukset, joissa jätevedet syntyvät, ovat alle 100 metrin päässä rannasta. Muilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän uudistamiselle on vapaampi aikataulu, mutta se tehdään viimeistään muun lupaa vaativan kiinteistön vesi- tai viemärijärjestelmän remontoinnin yhteydessä.

Kartoitus- ja neuvontakäynnit LINKKI-hankkeessa jatkuivat vuonna 2017. Käyntien raportointi on vielä työn alla, mutta tänä vuonna kenttäkauden aikana tehtiin arviolta noin 760 kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Tämä tarkoittaa, että jo lähemmäs 7000 kiinteistöä läntisellä Uudellamaalla on saanut neuvontaa vuodesta 2009 alkaen. Viimeisen kahden vuoden aikana haasteena on ollut muuttaa neuvonnan painopistettä lainsäädännöllisistä teemoista ympäristöllisiin ja terveydellisiin teemoihin. Lainsäädännön muutosten ja siitä syntyneen epävarmuuden johdosta tarve neuvonnalle on ollut suuri. Neuvonnan asiakkaiden piirissä on havaittavissa yhtäältä helpottuneisuutta siirtymäajan poistuessa ja toisaalta päättäväisyyttä jätevesijärjestelmän uudistamiseksi - joko siirtymäajan puitteissa tai oman aikataulun mukaan. "Ehkä uusi lainsäädäntö voi olla käännekohta haja-asutusalueiden jätevesille ja antaa turvallisen tunteen tehdä vaadittavat korjaukset, jotka ovat olleet monilla alueilla ajankohtaisia jo vuodesta 2004", pohtii jätevesineuvoja Karolina Örnmark.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013-2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen

jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

 

LINKKI 2016 -hankkeen loppuraportti löytyy osoitteesta: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/?tag=hajavesi 

 

En vändpunkt för glesbygdens avloppsvatten?

Slutrapporten för LINKKI-2016 har publicerats.

 

Under fältsäsongen 2016 gjordes i LINKKI-projektet 1260 kartläggnings- och rådgivningsbesök på glesbygden och totalt 1805 personer nåddes av rådgivning i frågan om glesbygdens avloppsvatten. Rådgivningen erbjöds till 33 stycken känsliga områden i västra Nyland, utvalda av projektets samarbetskommuner. Trots diskussioner om ny lagstiftning gällande glesbygdens avloppsvattenfråga, var mottagandet av rådgivningen överlag positiv. Återkommande lagändringar och det osäkra läget bidrog dock till en viss skepticism mot avloppsfrågan överlag och en motvillighet till att åtgärda gamla avloppssystem. Kartläggningen och rådgivningen fortsatte även år 2017.

 

I april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft och tidigare bestämmelser från förordningen lyftes upp till miljöskyddslagen. Det i lagstiftningen fastställda minimikravet på reningen förblev det samma, men tidtabellen för förnyandet förändrades. Övergångsbestämmelserna lindrades så att övergångsperioden till 31.10.2019 endast kom att gälla klassificerade grundvattenområden och strandområden, definierat som 100 meter från byggnaden var avloppsvatten uppstår till stranden. För övriga fastigheter görs förnyandet senast i samband med övriga tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar.

 

Under år 2017 fortsatte kartläggnings- och rådgivningsbesöken i LINKKI-projektet. Rapporteringen för LINKKI-2017 är ännu under arbete, men ca 760 kartläggnings- och rådgivningsbesök har utförts under fältsäsongen, vilket betyder att närmare 7000 fastigheter i västra Nyland har nåtts av rådgivningen sedan år 2009. En utmaning i rådgivningen under de två senaste åren har varit att ändra tyngdpunkten från enhetliga krav för alla till att motivera förnyandet av avloppsystemet på miljö- och hygieniska grunder. På grund av ändringar i lagstiftningen och osäkerheten kring detta har behovet av rådgivningen varit stort. En viss lättnad har kunnat märkas bland rådgivningens kunder, vars fastighet befinner sig utanför övergångsperioden, men också en beslutsamhet om att förnya gamla system vare sig det görs inom övergångsperioden, eller enligt egen tidtabell. "Kanske kan den ändrade lagstiftningen vara en vändpunkt för glesbygdens avloppsvatten och ge trygghet i att göra de åtgärder som på många ställen varit aktuella ända sedan 2004", spekulerar avloppsrådgivare Karolina Örnmark. 

 

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö r.f. och mera information om projektet hittas på nätsidan www.glesbygdensvatten.fi 

 

LINKKI 2016-projektets slutrapport hittas på adressen: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/?tag=hajavesi 

                       

Umpisailio_ranta (2)

 

 Lisätietoja / Tilläggsuppgifter:

 Minttu Peuraniemi                                         

projektipäällikkö/projektledare                      
019 568 2969                                                  
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi            

Karolina Örnmark

vanhempi jätevesineuvoja/ äldre avloppsrådgivare

019 5682 968

karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi

 

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

Se även hemsidorna: http://www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguide

www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten


______________________________________________________________________________

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa

Vesihuoltotulkki
Kuva: Marianna Korpi / SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKEssä tehty uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita  ja mökkiläisiä selvittämään  oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet,  jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

Sovellus löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki. Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy myös muuta kiinteistöjen omistajille suunnattua tietoa jätevesien käsittelystä ja tarjolla olevista neuvontapalveluista.

Tarjotut vaihtoehdot suuntaa-antavia

Ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesijärjestelmistä saa vastaamalla Vesihuoltotulkissa muutamaan täydentävään kysymykseen, jotka liittyvät kiinteistön ominaisuuksiin ja asukkaan omiin mieltymyksiin. Vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei tallenneta, ja sovellusta voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa.

Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että ehdotukset ovat vain suuntaa-antavia, koska  kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista saa tarvittaessa jätevesisuunnittelijoilta ja/tai kuntien ympäristöviranomaisilta.

Uusi siirtymäaika päättyy lokakuussa 2019

Jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui huhtikuussa 2017 niin, että pääperusteena jätevesijärjestelmien kunnostusta koskevissa siirtymäajoissa ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Luokitellulla pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä sijatsevan rakennuksen jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos se ei jo täytä lain vaatimuksia. Jos rakennus sijaitsee tällaisten alueiden ulkopuolella, kunnostaminen voidaan tehdä vasta muun suuremman remontin tai korjaus- tai muutostöiden yhteydessä. Uusissa kiinteistöissä vaatimukset on toki täytettävä heti.

Vesihuoltotulkki suunniteltiin Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE) -hankkeessa, jota rahoittaa Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE). Hankkeessa on kerätty lisäksi asukkaiden arviointeja erilaisista jätevesijärjestelmistä. Arvioinnit on koottu MunPutsari -tietopankkiin, joka on jätevesiremonttia suunnittelevien käytettävissä osoitteessa www.ymparisto.fi/munputsari. Tietopankkia täydennetään vuoden 2017 loppuun asti sitä mukaa kun uusia arviointeja kertyy.

Lisätietoja:

Tutkimusinsinööri Riikka Vilpas, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 745,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi